UKrant verkiezingswijzer 2022

De RUG moet onderwijs voor studenten die vluchten uit conflictgebieden structureel gratis toegankelijk maken.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Docenten moeten hun hoorcolleges ook online aanbieden, zodat studenten zelf kunnen bepalen of ze hun onderwijs online of fysiek volgen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De aanwezigheidsplicht bij werkcolleges moet worden afgeschaft.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Als de RUG de zachte knip tussen bachelor- en masterstudies toestaat, vermindert ze de waarde van haar masterstudies. Daarom moet ze die niet meer toepassen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet de verengelsing van haar bachelorprogramma’s stopzetten en terugdraaien.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG moet de studenteninstroom beperken door te stoppen reclame voor zichzelf te maken in binnen- en buitenland.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit dat alle studenten die dat nodig hebben, tijdig naar een psycholoog kunnen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Over vijf jaar moet de RUG, naar het voorbeeld van Wageningen Universiteit, nieuwe studenten woongarantie kunnen bieden.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De universiteit moet in kantines en tijdens evenementen standaard alleen vegetarisch eten aanbieden.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De universiteit moet in alle gebouwen gratis menstruatieproducten aanbieden, net zoals overal wc-rollen geplaatst worden.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

×

Het resultaat

Hoe langer de groene lijn, hoe beter de partij bij jouw keuzes past

SOG

Calimero

De Vrije Student

Doughnut Party

×

1. De RUG moet onderwijs voor studenten die vluchten uit conflictgebieden structureel gratis toegankelijk maken.

 1. SOG: De RUG moet per conflict kijken welke mogelijkheden er zijn, maar dit is een kwestie waar op nationaal niveau over gestemd moet worden. Daarnaast moet de RUG altijd klaar staan voor studenten die ondersteuning nodig hebben. De RUG is geen politieke organisatie en moet dat ook niet worden. Er zijn veel conflicten over de hele wereld waar mensen voor vluchten en het is ingewikkeld om uitspraken te doen over wie er wel en geen recht heeft op gratis onderwijs.
 2. Calimero: Wij vinden dat de RUG studenten uit conflictgebieden financieel moet steunen. Dat kan bijvoorbeeld door deze studenten in aanmerking te laten komen voor het noodfonds. Dit zal studenten in chaotische omstandigheden wat stabiliteit geven en ze helpen om in Groningen te integreren.
 3. DVS: Deze taak ligt wat ons betreft bij de overheid.
 4. Doughnut Party: De universiteit moet onderwijs aanbieden dat kan worden overgedragen aan de eigen universiteit van de student. Daarnaast moeten studenten de mogelijkheid krijgen om stage te lopen of onderzoek te doen om hun vaardigheden te verbreden. Dit moet natuurlijk niet beperkt blijven tot studenten die getroffen zijn door de huidige situatie in Oekraïne, maar tot alle gevluchte studenten.
×

2. Docenten moeten hun hoorcolleges ook online aanbieden, zodat studenten zelf kunnen bepalen of ze hun onderwijs online of fysiek volgen.

 1. SOG: Wij vinden dat colleges online moeten staan voor een bepaalde periode nadat ze plaats hebben gevonden. De lage opkomst bij fysieke colleges is zorgelijk en de connectie tussen studenten en docenten gaat achteruit. Docenten missen de interactie met de studenten en de academische prestaties zijn het in het afgelopen jaar van online educatie achteruit gegaan. Educatie moet dynamisch blijven, daarom zijn we voor tijdelijk beschikbare online colleges, zodat studenten flexibel kunnen deelnemen aan het actieve studentenleven.
 2. Calimero: Wij vinden niet dat alle docenten hun hoorcolleges zowel online als offline moeten aanbieden, omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van het onderwijs en ook niet op elke faculteit technisch haalbaar is. Maar omdat opnames van colleges wel enorm nuttig kunnen zijn bij het studeren en de voorbereiding voor tentamens, steunen we het beschikbaar stellen van opnames tijdens tentamenperiodes waar mogelijk, zoals de Faculteit Rechtsgeleerdheid al doet.
 3. DVS: Een flexibele universiteit is waar wij naar streven. Soms kunnen studenten simpelweg niet fysiek bij een college zijn en dan vinden wij het heel wenselijk om een online alternatief aan te kunnen bieden. Op deze manier geef je iedereen de kans al het onderwijs te volgen, in plaats van een gedeelte te moeten missen als je er toevallig niet bij kan zijn. Fysiek moet de basis blijven, maar het kan geen kwaad als de hoorcolleges online gevolgd kunnen worden.
 4. Doughnut Party: De mogelijkheid om toegang te hebben tot online materiaal is essentieel voor studenten die een college missen. Voor een goede leeromgeving in workshops/practica is offline onderwijs echter beter toegesneden op discussies.
×

3. De aanwezigheidsplicht bij werkcolleges moet worden afgeschaft.

 1. SOG: Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges moet niet volledig worden afgeschaft, dit moet besloten worden per soort werkcollege. Het is belangrijk voor de vrijheid en gezondheid van studenten dat ze de werkcolleges soms kunnen missen en dan later in kunnen halen. SOG staat voor een actief en divers studentenleven en er moet ruimte zijn om tijd vrij te kunnen maken voor bijvoorbeeld congressen en andere activiteiten naast de studie. Vaak heeft de aanwezigheidsplicht een functie, dus volledig afschaffen is geen optie.
 2. Calimero: Wij geloven in kleinschalig onderwijs. De kwaliteit van een vak kan verbeteren als studenten aanwezig zijn, doordat je meer interactie hebt en levendige discussies. Wij vinden daarom dat de aanwezigheidsplicht niet moet worden afgeschaft. Als het door persoonlijke omstandigheden lastig is voor iemand om voldoende aanwezig te zijn, vinden we dat dit met extra opdrachten gecompenseerd moet kunnen worden, zodat studenten de beste kans geboden wordt om een vak met succes af te ronden.
 3. DVS: Studenten horen zelf de keuze te krijgen of ze bij hun werkcolleges zijn of niet. Ten eerste is het hun eigen educatie en eigen verantwoordelijkheid, mocht de keuze gemaakt worden om ergens niet bij te zijn zal daar een goede reden voor zijn. Ten tweede zien wij dit als een stimulans voor docenten om hun colleges op zo’n manier in te richten dat studenten zich gemotiveerd blijven voelen om naar de werkcolleges te gaan.
 4. Doughnut Party: Verplichte aanwezigheid is remmend voor studenten die andere verantwoordelijkheden hebben. Het is echter belangrijk dat zij een bepaald percentage van de cursussen bijwonen, anders zou dit nadelig zijn voor hun leerprestaties. Als iemand weinig aanwezig is kan dit ten koste gaan van de bereidheid van een docent om projecten aan de student te geven.
×

4. Als de RUG de zachte knip tussen bachelor- en masterstudies toestaat, vermindert ze de waarde van haar masterstudies. Daarom moet ze die niet meer toepassen.

 1. SOG: Door de corona-situatie hebben veel studenten studievertraging opgelopen. De zachte knip is een goede strategie om deze studenten te helpen om toch volgens planning hun studie te voltooien. Deze maatregel moet een optie zijn zo lang de gevolgen van corona merkbaar zijn. Deze periode dient als testperiode voor het eventueel permanent invoeren van de regeling.
 2. Calimero: Oneens. Een harde knip kan het studenten die slechts een beetje studievertraging hebben erg moeilijk maken om aan een master te beginnen. Door hier wat flexibeler in te zijn maak je masterprogramma’s toegankelijker voor alle studenten.
 3. DVS: Veel bachelorstudenten ervaren nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. Om studievertraging hierdoor zoveel mogelijk te beperken vindt De Vrije Student dat de zachte knip eerst nog in stand moet worden gehouden.
 4. Doughnut Party: De harde knip moet niet worden toegepast. Deze beperkt laatstejaars bachelorstudenten in het plannen van hun volgende stappen, wat leidt tot onzekerheid over hun toekomst. Als nadelig gevolg daarvan kunnen studenten gestrest raken en hun studie uiteindelijk niet afmaken. Dit belemmert de ontwikkeling van het carrièrepad van studenten.
×

5. De RUG moet de verengelsing van haar bachelorprogramma’s stopzetten en terugdraaien.

 1. SOG: De RUG moet opleidingen faciliteren waarbij Engels als voertaal toegevoegde waarde heeft. Vaak sluit een Engelse scholing aan op het toekomstige werkveld en heeft het veel voordelen voor de student later op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het wel belangrijk dat de opleidingen waarbij Nederlands een geschikte voertaal is dit ook als voertaal gebruiken, om rekening te houden met studenten die het liefst in het Nederlands studeren.
 2. Calimero: Oneens. Engelstalige studies zijn tegenwoordig een van de hoekstenen van de universiteit, en daarmee stoppen zou negatieve gevolgen hebben voor studenten. We vinden echter dat er geen Engelstalige tracks toegevoegd moeten worden als dat niet logisch is of ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs moet altijd een prioriteit zijn.
 3. DVS: Oneens. Alhoewel wij geloven dat de Nederlandse taal heel belangrijk blijft en we dit zeker niet kwijt moeten raken, vinden we niet dat de verengelsing teruggedraaid moet worden. We bieden nu een breed scala hoog aangeschreven studies aan en dat moeten we zeker behouden. Wel vinden wij het belangrijk dat een groot deel van de studies in zowel het Engels als Nederlands moet worden aangeboden, zoals al gebeurt bij enkele studies. Zo geven we de student de keuze en houden Nederlandstalige studenten een grote keuze aan studies in het Nederlands.
 4. Doughnut Party: Naarmate de banden tussen de Europese universiteiten nauwer worden aangehaald, biedt de overstap naar Engelstalige programma's studenten de mogelijkheid om een deel van hun opleiding in het buitenland voort te zetten. Terugschakelen naar Nederlandstalige programma's zou gevolgen hebben voor de vertaalbaarheid van de studie in een internationale setting.
×

6. De RUG moet de studenteninstroom beperken door te stoppen reclame voor zichzelf te maken in binnen- en buitenland.

 1. SOG: Vanwege de projectie dat er volgend academisch jaar een lagere instroom van studenten is in verband met de terugkeer van de basisbeurs een jaar later, vinden wij dat het belangrijk is om nog een jaar af te wachten met het veranderen van de marketingstrategie. Als de studenteninstroom dan nog niet is verminderd, dan is het stoppen met buitenlandse marketing een goede oplossing.
 2. Calimero: Wij zijn het ermee eens dat de RUG de studenteninstroom moet beperken om te voorkomen dat de kamernood nog erger wordt. Het is niet haalbaar om helemaal te stoppen met adverteren, maar de RUG zou kritisch naar haar marketingstrategie moeten kijken en voorlopig moeten stoppen met marketing in het buitenland. Groei mag nooit ten koste gaan van het welzijn van studenten en hun basisbehoeften. Op de lange termijn kan marketing ingezet worden om de studentenaantallen evenwichtig verdeeld te krijgen over de faculteiten en studies.
 3. DVS: Oneens. Met een groeiende hoeveelheid studenten is niks mis en dat we daarvoor reclame maken ook niet. We zijn een goede universiteit en daar mogen zeker mensen op afkomen. Het belangrijkste is dat we geen valse beloftes doen. Veel mensen komen naar Groningen met het idee dat ze hier ook meteen een kamer kunnen krijgen en raken teleurgesteld als dit niet het geval blijkt. Er is een wooncrisis en het is belangrijk dit te benadrukken wanneer de universiteit reclame maakt.
 4. Doughnut Party: Beperking van het aantal studenten dat komt is weliswaar nodig, maar het stopzetten van alle advertenties is niet verstandig. Aangezien de universiteit over gegevens beschikt over de plaats waar de studenten vandaan komen, zou zij de aantallen systematischer moeten beperken en moeten bepalen waar vermindering van de reclame nuttig zou zijn.
×

7. Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit dat alle studenten die dat nodig hebben, tijdig naar een psycholoog kunnen.

 1. SOG: Het is belangrijk dat de RUG betrokken is bij het welzijn van haar studenten, aangezien het ook een grote impact heeft op het functioneren van de universiteit. De RUG is verantwoordelijk voor het efficiënt aanbieden van studentenpsychologen en ook voor een goed doorverwijssysteem, zodat alle studenten de hulp krijgen die ze nodig hebben. De RUG moet werken aan de vindbaarheid en de wachtlijsten voor de studentenpsychologen.
 2. Calimero: Wij vinden dat de RUG een zorgplicht heeft voor haar studenten en moet zorgen voor toegang tot instrumenten die het welzijn bevorderen en ondersteunen, zoals psychologen. Net als elke andere organisatie heeft de RUG de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensen binnen de organisatie, zowel studenten als medewerkers, geestelijk gezond zijn.
 3. DVS: Oneens. Alhoewel mentale gezondheidszorg heel belangrijk is, blijft het de verantwoordelijkheid van de GGZ om mensen te behandelen die dit nodig hebben. Als universiteit bieden we middelen aan om studenten op weg te helpen, maar we blijven een wetenschappelijk instituut, niet een instituut voor de mentale gezondheidszorg. Deze middelen moeten blijven, want het is aangetoond dat ze werken, maar moeten niet het eindstation zijn voor studenten die zorg nodig hebben.
 4. Doughnut Party: Absoluut. Studenten moeten weten hoe ze bij een psycholoog terecht kunnen. Het zou geen moeite moeten zijn om naar een psycholoog te stappen. Aangezien geestelijke gezondheidsproblemen anders zijn voor studenten met een niet-Nederlandse achtergrond, moet bovendien de nadruk worden gelegd op het inschakelen van een psycholoog die een achtergrond heeft in de behandeling van de geestelijke gezondheid van risicogroepen.
×

8. Over vijf jaar moet de RUG, naar het voorbeeld van Wageningen Universiteit, nieuwe studenten woongarantie kunnen bieden.

 1. SOG: De RUG en Wageningen Universiteit verschillen te veel om een goede vergelijking te maken. De RUG is op het moment bezig met het bouwen van een campus op Zernike en er zijn waarschijnlijk het komende jaar minder nieuwe studenten in de stad door de terugkomst van de basisbeurs en het uitvliegen van de oudere generatie studenten. Hiervan moeten eerst de gevolgen waargenomen worden. De prognose is dat de huizencrisis een minder heftige vorm gaat aannemen en de studenteninstroom behapbaar is.
 2. Calimero: We erkennen dat dit een uitdagende doelstelling is, maar zijn het ermee eens dat de RUG ernaar moet streven om onderdak te garanderen voor studenten. Er moet een structurele oplossing komen voor de kamernood, zodat studenten hier niet arriveren zonder dak boven hun hoofd.
 3. DVS: Oneens. De universiteit is een wetenschappelijk instituut, geen woningbouwvereniging. Wat de universiteit het beste kan doen is nieuwe studenten zich bewust maken van het feit dat wanneer je toegelaten bent op de universiteit, dit niet meteen betekent dat je gegarandeerd woonruimte hebt.
 4. Doughnut Party: Eens. De huisvesting moet in de nabijheid van de universiteit zijn en voldoende levensstandaard bieden. Wat de overgangsperiode betreft, moet de toegang tot huisvesting worden verbeterd voor inkomende studenten (bijvoorbeeld een gedeelde voorrangslijst).
×

9. De universiteit moet in kantines en tijdens evenementen standaard alleen vegetarisch eten aanbieden.

 1. SOG: Het is belangrijk dat er altijd goede vegetarische en veganistische opties zijn. Maar studenten moeten de keuzevrijheid hebben om hun dieet zo in te vullen zoals ze zelf willen. SOG richt zich op een bewuste levensstijl voor de studenten van morgen. Daarbij willen we ervoor zorgen dat de dierlijke producten die geserveerd worden een zo duurzaam mogelijke oorsprong hebben en dat er ook oog is voor dierenwelzijn.
 2. Calimero: Zowel om ethische redenen als met het oog op duurzaamheid vinden wij dat evenementen alleen vegetarisch eten moeten serveren, tenzij de deelnemers specifiek om iets anders vragen. Kantines moeten ernaar streven om meer vegetarische opties op het menu te zetten, maar moeten nog steeds niet-vegetarische alternatieven aanbieden. Studenten moeten wel tevreden zijn over het eten, maar de universiteit zou altijd haar ecologische voetafdruk in gedachten moeten houden.
 3. DVS: Oneens. Meer vegetarische en veganistische opties mogen altijd, want er zijn veel studenten die geen vlees eten. Maar er is ook een hele grote groep die wel de behoefte heeft om vlees te eten. Door zowel vlees als vegetarische en veganistische opties aan te bieden beperk je niemand in zijn of haar vrijheid met betrekking tot de voedselkeuze.
 4. Doughnut Party: Eens, maar tegen een meerprijs moet de optie om vlees/vis te serveren ook beschikbaar zijn. Ook moet ernaar gestreefd worden om het vlees van biologische landbouwbedrijven te betrekken.
×

10. De universiteit moet in alle gebouwen gratis menstruatieproducten aanbieden, net zoals overal wc-rollen geplaatst worden.

 1. SOG: De RUG moet investeren in gratis menstruatieproducten. Mensen hebben geen controle over hun biologische processen en ze zouden geen colleges moeten missen vanwege hun menstruatie. Daarnaast is het belangrijk dat deze producten ook toegankelijk zijn voor studenten die het niet kunnen betalen. Voor de universiteit hoeft dit geen grote investering te zijn, maar het kan wel heel veel betekenen voor studenten.
 2. Calimero: We zijn het er sterk mee eens dat in alle universiteitsgebouwen gratis menstruatieproducten aangeboden moeten worden. Dit zijn basisartikelen en het is een kleine moeite voor de universiteit om ze aan te bieden, terwijl het voor studenten een groot verschil maakt.
 3. DVS: Oneens. Het is natuurlijk hartstikke vervelend als je niks bij je hebt, maar wij zien dit niet als een verantwoordelijkheid van de universiteit. Wij vinden het idee van bakjes in de toiletten waar mensen zelf wat in kunnen leggen als ze er eens iets uit hebben uitgepakt een heel goed systeem. We zouden ook zeker de universiteit aansporen dit soort bakjes wel te faciliteren en door de universiteit te verspreiden.
 4. Doughnut Party: Absoluut. Een no-brainer eigenlijk. Het behoort tot de basisgezondheidsnorm van een vrouw om toegang te hebben tot menstruatieproducten en die gratis te ontvangen.